Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Rijbewijs en identiteitskaart:

De huurder moet een geldig rijbewijs (minimum B) en identiteitskaart of paspoort kunnen voorleggen. De verhuurder heeft het recht om hiervan een kopie te vragen aan de huurder.

Het voertuig wordt uitsluitend verhuurd aan bestuurders, die:

– ouder zijn dan 23 jaar

– een vaste woonplaats in België of Nederland hebben, of een land uit de EER op aanvraag

– minstens 6 maanden in het bezit zijn van een europees geldig rijbewijs

– de laatste 5 jaar niet uit het recht tot sturen zijn ontzet.

 1. Huurprijs:

De reservatie is pas definitief na ontvangst van 25% van de huursom (te volstorten binnen de 5 werkdagen na datum overeenkomst) op het rekeningnummer van King Camper bv BE67068939101887, met een minimum van 500 euro.

Het resterende saldo dient betaald te worden uiterlijk 28 dagen voor aanvang van de verhuurperiode tezamen met de waarborg van € 1500,- (Artikel 9).

Al onze prijzen zijn inclusief 21% BTW, BA- + Omniumverzekering met een franchise (eigen risiko) voor de huurder van 1500 euro. Deze kan mits een supplement verlaagd worden.

Pechverhelping is inbegrepen enkel voor repatriëreing van het voertuig en de passagiers na ongeval.

 1. Gas, Toiletartikelen, brandstof

Het verbruik van gas, toiletreinigingsproducten en diesel zijn ten laste van de huurder. Bij afhalen mobilhome zal de diesel + gas tot het maximum gevuld zijn. De mobilhome moet opnieuw binnengeleverd worden na de verhuurperiode met een volle dieseltank en een volle gastank. Het eventuele verschil is ten laste van de huurder aan de actuele brandstofprijzen.

 1. Annulatieverzekering

Een annulatieverzekering dient, zo gewenst, zelf afgesloten te worden.

 1. Verhuurtermijn:
 • Afhalen vanaf 15u – binnenbrengen voor 11u.
 • Inbegrepen maximale km’s: onbeperkt
 1. Voorwaarden:

Het is niet toegelaten meer passagiers te vervoeren dan de wettelijk gehomologeerde zitplaatsen (zitplaatsen met veiligheidsgordels).

Totaalgewicht inclusief bagage en passagiers is maximaal 3500 kg.

Eventuele problemen of schade onderweg dienen onmiddellijk telefonisch aan ons te worden gemeld, zodat wij voor aankomst (lees het binnenbrengen van de mobilhome) de nodige maatregelen kunnen treffen.

Bij oplevering (lees bij afhalen mobilhome start verhuurperiode) zal de mobilhome in propere, correcte en volledige toestand ‘overhandigd’ worden. De huurder is VERPLICHT de mobilhome in dezelfde conditie terug binnen te leveren na de verhuurperiode. Eventuele aanwezige defecten/ schades dienen spontaan door de huurder gemeld te worden op het moment van binnenlevering.

Eventuele schade, reparaties, ontbrekende stukken vervangen, of een noodzakelijke reiniging zullen uitgevoerd worden op kosten van de huurder.

 1. Niet inbegrepen in de huurprijs
 • De kosten van reparatie aan de motor en de mechanische delen als gevolg van verkeerd gebruik en verwaarlozing van de ontstane defecten onderweg.
 • Boetes en processen verbaal (zie artikel 19).
 • Tolheffingen.
 • Het verbruik van motorbrandstof (diesel), motorolie en gas.
 • Extra eventuele accessoires.
 • Schoonnmaakkosten (binen en buiten) van 150 euro per verhuurperiode.
 • meer dan 1 fles gas.
 1. Reservatie

De reservatie is pas definitief na ontvangst van het voorschot en het bezorgen van een kopie van het rijbewijs en de identiteitskaart en dit binnen de 5 werkdagen na de datum van deze overeenkomst. Indien deze termijnen niet gerespecteerd worden, vervalt de reservatie.

Indien de betaling van het resterende saldo (zie artikel 5) niet betaald wordt binnen de afgesproken termijn, heeft de verhuurder het recht de gereserveerde periode opnieuw aan te bieden tot verhuur zonder dat dit enig recht op teruggave van het betaalde voorschot inhoud. De verhuurder behoudt zich het recht voor eventuele optelfouten in de huurovereenkomst naar juistheid te corrigeren.

Bij een eventuele laattijdige betaling van een gedeelte van de huur zijn intresten en/ of bepaalde schadevergoedingen verschuldigd aan de verhuurder.

 1. Waarborg

De huurder zal een waarborg betalen gelijk aan 1.500,- euro. Deze waarborg is te betalen tezamen met het resterende saldo zoals beschreven in Artikel 5 en dit uiterlijk 2 weken voor aanvang van het huurcontract. Het bedrag van de waarborg zal ten laatste 3 werkweken na inlevering terugbetaald worden aan de huurder, in zoverre dat de wagen wordt teruggegeven aan de verhuurder in de staat zoals beschreven voor vertrek (zie Artikel 2). In geval van schade wordt deze per aankomst beschreven en gefotografeerd. Deze vaststelling wordt door de huurder ondertekend onder voorbehoud van achteraf opgemerkte schade en/of gebreken. In geval van schade wordt de volledige waarborg ingehouden tot na de afhandeling van het volledige schadedossier. De huurder is verplicht om bij de inlevering alle aangebrachte schade te melden aan de verhuurder. Bij het opzettelijk verzwijgen of verbergen van schade andere dan gebruikssporen zal bovenop de schadevergoeding een forfaitaire kost aangerekend worden van € 150,-. De schadevergoeding kan vergoed worden met de geblokkeerde waarborg. Indien er nog eventuele bijkomende schade is bovenop de huurwaarborg, zal deze schade ten laste van de huurder gefactureerd worden. Er kan desbetreffend een deskundige aangesteld worden op kosten van de huurder indien discussies de kop zouden opsteken.

 1. Teruggave

Aan het einde van de onderhavige overeenkomst, of in geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst moet de huurder de wagen in goede staat van werking teruggeven aan de verhuurder of aan ieder die door deze laatste aangewezen werd. Partijen komen overeen dat de wagen zich in een goede staat van werking bevindt indien dit in overeenstemming is met de in Artikel 2 genoemde volkomen aspecten.

Elke vertraging bij de teruggave van de wagen die te wijten is aan de huurder zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot de betaling van een extra vergoeding van 50,- euro per beginnend uur wegens genotderving.

Bij aflevering dient het voertuig aan de volgende beschrijving te voldoen:

 • Exterieur (buitenkant) gereinigd (zonder hoge druk of schuurmiddelen) – bij gebreke basis voor extra vergoeding van 150,- euro.
 • Interieur (binnenkant) opgeruimd, vuilbakken geledigd en afwas gedaan – bij gebreke basis voor extra vergoeding van 75,- euro.
 • WC tank werd leeggemaakt en gespoeld – bij gebreke basis voor vergoeding van 50,- euro.
 • De afvalwatertank is leeg – bij gebreke basis voor vergoeding van 25,- euro.
 • Volle dieseltank en gas tank – bij gebreke wordt het tegoed afgehouden van de waarborg.

Als door het te laat binnenbrengen door de huurder de verhuurder een andere huurovereenkomst niet kan naleven, zal de huurder instaan voor de schade hieromtrent.

Gevallen van overmacht worden volledig uitgesloten.

 1. Onderverhuring

De verhuurder verbindt zich er toe de wagen noch in onderverhuring te geven noch over te laten nog ter beschikking van derde(n) te stellen.

 1. Rijbewijs en identiteitskaarten

De huurder dient een kopie voor te leggen van het rijbewijs en de identiteitskaart van alle mogelijke bestuurders. De minimum leeftijd voor het besturen van de mobilhome in kwestie bedraagt 23 jaar en de bestuurder dient tevens minimum 3 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs B. De huurder verklaart niet vervallen te zijn voor het recht op het besturen van een voertuig en tevens een grondige kennis van het besturen te bezitten.

 1. Gebruik van het verhuurde voertuig

De huurder is verplicht de motorhome te onderhouden als een goede huisvader en regelmatig het olie- en waterpeil alsook de bandendruk te controleren.

De huurder verbindt er zich toe dat de gehuurde wagen niet gebruikt wordt:

 • Voor het betaald transport van passagiers of goederen.
 • Voor het voorttrekken van een wagen of enigerlei aanhangwagen.
 • Binnen het kader van enigerlei autosport of competitie.
 • Om bepaalde aanpassingen te doen aan de mobilhome.
 • Voor het transport van andere goederen dan louter de persoonlijke goederen bestemd voor het verblijf in de mobilhome gedurende de contractuele huurperiode.
 • Voor wintersport zonder voorafgaandelijke akkoord

Het is tevens verboden:

 • Frituurolie en andere licht ontvlambare stoffen in het voertuig te gebruiken.
 • Te roken in het voertuig.
 • Huisdieren mee te nemen in het voertuig zonder voorafgaandelijke toelating.
 • Om goederen en/ of personen zonder papieren te smokkelen. Dit geldt tevens voor kleine hoeveelheden aan sigaretten.
 1. Fout van de huurder

De huurder staat zelf in voor alle gevolgen van zijn eigen opzet, zware fout, zware nalatigheid evenals voor zijn contractuele tekortkomingen. Indien het voertuig schade oploopt door de fout van de huurder, is deze steeds verantwoordelijk voor alle kosten.

De huurder moet een familiale verzekering BA onderschreven hebben. Indien de verhuurder wil vergoed worden voor de schade die ze gecreëerd hebben. Deze familiale verzekering BA zal tussenkomst verlenen als de huurder in fout is.

 1. Verzekering

De verzekeringspolis maakt integraal deel uit van onderhavige huurovereenkomst. Voor voertuig(en) werd een burgerlijke aansprakelijkheid, omnium met vrijstelling en rechtsbijstand onderschreven.

 1. Informatieplicht van de huurder

De huurder verbindt zich er toe om de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte te stellen van elke fout, schade of gebrek aan materiaal die de goede werking ervan verhindert of eventueel schade zou kunnen berokkenen aan derden.

 1. Onderhoud (enkel van toepassing indien u langer dan 60 dagen huurt)

De huurder verbindt zich er toe het onderhoud van de wagen uitsluitend door erkende Citroën-garages te laten uitvoeren en dit volgens de instructies van het onderhoudsboekje na overleg met de verhuurder. Herstellingskosten zijn ten laste van de huurder indien bij de terugbrenging van de wagen aan de verhuurder geconstateerd wordt dat het voertuig niet voor onderhoud werd aangeboden volgens de instructies van het onderhoudsboekje. Om de kosten van deze herstelling te bepalen, is overeengekomen dat er ontegensprekelijk een bestek zal opgemaakt worden met vermelding van alle uit te voeren werken en hun prijs, dat door beide partijen voor akkoord zal ondertekend worden.

 1. Technische defecten

Bij immobilisatie door een technisch defect neemt u contact op met de technische bijstandsverzekering ( de contactgegevens en het polisnummer zijn terug te vinden in de voertuigmap).

Bij een ander defect brengt u het voertuig naar een lokale merkgarage welke vervolgens contact dient op te nemen met Jurgen Saurens op het nummer +32 496 27 64 50 ter melding van de herstellingskosten.

 1. Inbreuken op het wegreglement

De huurder alleen is aansprakelijk voor alle processen-verbaal tegen hem opgesteld tijdens de duur van de verhuring, alsook voor alle gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

Bij het ontvangen door de verhuurder van een proces verbaal uit het buitenland of binnenland tijdens of na de verhuurperiode, zal er automatisch contact opgenomen worden met de huurder en een administratieve kost van 50,- euro in rekening worden gebracht. Tevens zullen de nodige documenten aan de huurder bezorgd worden en eist de verhuurder een bewijs van betaling.

 1. Ongeval

De huurder ziet af van alle verhaal tegen de verhuurder bij ongevallen waarvan hijzelf en/of inzittenden van de wagen het slachtoffer zouden zijn. Bovendien verbindt de huurder er zich toe om alle nuttige maatregelen te nemen teneinde de belangen en de rechten van de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij te vrijwaren, zoals daar zijn:

 • Het optekenen van naam en adres van de betrokken partijen in het ongeval alsmede die van de getuigen.
 • Ontkennen van elke verantwoordelijkheid of fout.
 • Het voertuig niet verlaten zonder de nodige voorzorgen voor veiligheid te nemen.
 • Onmiddellijk de politie te verwittigen wanneer een derde aansprakelijk is of wanneer er gekwetsten zijn.
 1. Aansprakelijkheid verhuurder

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade aan goederen of personen vervoerd in de verhuurde wagen. De huurder onthoudt zich uitdrukkelijk van elke vordering hieromtrent lastens de verhuurder.

 1. Risico’s

Indien het voertuig niet beschikbaar is door omstandigheden buiten de wil van de verhuurder, zal de deze voorzien in de vervanging van een ander voertuig, onder de voorwaarden van toepassing zijnde op dit vervangend voertuig. Indien geen voertuig ter vervanging beschikbaar is binnen de 24 uur, zal de verhuurder de volledige huursom terugbetalen en dit binnen de 7 dagen na de ingang van de huurovereenkomst zoals beschreven in Artikel 4.

 1. Contractgebied

De huurder mag enkel reizen binnen Europa in de landen die vermeld zijn op de groene verzekeringskaart.

 1. Annulering van uw reservatie

Volgende annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing:

Binnen 24 uur vóór vertrek:

100%

van de huursom

Binnen 1 week vóór vertrek:

75%

van de huursom

Binnen 2 weken vóór vertrek:

65%

van de huursom

Binnen 6 weken vóór vertrek:

45%

van de huursom

Binnen 10 weken vóór vertrek:

30%

van de huursom

Meer dan 10 weken vóór vertrek:

20%

van de huursom

Annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren aan het adres van de verhuurder (zie artikel 1).

Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen en het is raadzaam om een bijkomende polis af te sluiten door huurder zelf.

 1. Ontbinding en verbreking

De partijen kunnen de overeenkomst zonder enige opzegtermijn noch vergoeding per aangetekend schrijven beëindigen indien de medecontractant in welke mate dan ook tekort komt aan zijn verplichtingen, voor zover deze tekortkoming niet is verholpen binnen een termijn van 7 dagen na de per aangetekend schrijven gedane kennisgeving van de tekortkoming en de ingebrekestelling om ze te verhelpen.

 1. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Iedere betwisting, betreffende dit contract, wordt uitsluitend geregeld volgens het Belgische Recht. Ingeval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd. Alle contractuele verbintenissen ontstaan tussen huurder en verhuurder worden geacht te zijn ontstaan in de maatschappelijke zetel van de verhuurder.