Privacy disclaimer

Privacy disclaimer

Privacy disclaimer

  1. Wie doet de verwerking van uw gegevens

  Uw persoonsgegevens worden verwerkt door King Camper
  Contactgegevens
  Adres: Sint-Paulusstraat 24, 2000 Antwerpen
  Email : joris@kingcamper.eu
  Data protection officer : Joris Toye

   

  1. Voor wie is dit PRIVACY BELEID bedoeld?

  Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.

  1. Hoe worden uw gegevens verwerkt?

  Wij verzamelen informatie zoals type browser, IP-adres, e-mailadres, naam en interesses. Die gegevens verkrijgen we via Google Analytics, Google tag manager, Facebook Pixel en de registratieprocedure. De gegevens die u zelf inult via het registratieformulier worden eveneens opgeslagen.

  1. welke PERSOONSGEGEVENS worden vERWERKt?

  Volgende persoonsgegevens wprden door ons verwerkt:

  • Naam, voornaam en taal
  • Adresgegevens en telefoonnummer
  • e-mail
   • Merk en model van de mobilhome, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd of heeft aangekocht
   • Datum van registratie van de gegevens en de bron
  1. GEBRUIK VAN COOKIES

  Onze website kan gebruik maken van ‘cookies’ om te helpen uw online ervaring te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op uw harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein waarin de cookie aan u is afgeleverd. Het doel van een cookie is het vertellen aan de webserver dat u naar een bepaalde pagina bent terug gekomen. Een cookie helpt Google bij het herinneren van specifieke informatie bij de daaropvolgende bezoeken.

  1. WAt doen wj met uw persoonsgegevens EN WELKE IS DE RECHTSGROND VOOR DEZE VERWERKING?

  Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)

  • Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon.
   • Om u de newsletters te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven

  Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)

  • Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).
   • Voor boekhoudkundige doeleinden.
   • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.

  Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving)

  • Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel.
   • Om de site te kunnen verbeteren is er informatie nodig over het browsertype, IP-adres, bezochte pagina’s en aantal keren dat er geklikt werd.
   • Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen.
   • Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures.

  Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. van de privacy wetgeving)

  • Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig.

  Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):

  In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.

  1. Wanneer KUNNEN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN WORDEN DOORGEGEVEN?

  In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:

  • Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. Call centers, reclame-agentschappen, ICT providers, Cloud providers, …) In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.
   • Aan onze commerciële partners zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketing profiel.
   • Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.

  Doorgave buiten de Europese Unie

  De data van Google & Facebook wordt opgeslagen in de Verenigde Staten. Het bedrijf en zijn dochterondernemingen voldoen aan alle voorwaarden omtrent Europese GDPR.

  Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?

  Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende 10 jaar. Dit is gelijk aan de gemiddelde periode binnen dewelke wij verwachten dat onze klanten mobilhomes huren.

  Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

  Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. De softwareprogramma’s waar wij mee werken zijn volledig conform met de wetgeving.

  Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?

  Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.

  U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

  1. UW RECHT OP VERZET:

  U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.

  1. UITOEFENING VAN UW RECHTEN

  Wij respecteren uw privacy en geven u een kans om aankondigingen van bepaalde informatie niet meer te ontvangen. Gebruikers kunnen kiezen om een deel of geen communicatie meer te ontvangen.

  Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres: t.a.v. Joris Toye, Sint-Paulusstaat 24, 2000 Antwerpen. Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres: joris@kingcamper.eu.

  U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be.